دوره ی آموزش آنلاین شاهنامه
https://t.me/charparehayekhayam در باره ی اندیشه ی خیام و رباعیاتش
شیر سمبل قدرت و ابهت
https://t.me/hamid_eric شاهنامه از نخست